Privatlivspolitik

Behandling af dine personoplysninger

Dit barn går i skole hos os, og derfor har vi registreret en række personoplysninger om dig. Ifølge personforordningen artikel 13 skal vi give dig følgende oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger:

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  3. Kategorier af personoplysninger
  4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  5. Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
  6. Retten til at trække samtykke tilbage
  7. Dine rettigheder
  8. Klage til Datatilsynet

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

1.  Vi er den dataansvarlige. 

Sct. Michaels er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding

CVR: 21198811
Telefon: 75 52 28 34
Mail: post@sctmichaels.dk

2. Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde de forpligtigelser som skole, der følger af lov om friskoler og private grundskoler mv. og dertil hørende regler. Eks. indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

Vi indhenter også personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, fordi lovgivningen kræver det, og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med de pågældende personer.

3. Kategori af personoplysninger.
Vi behandler alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også  følsomme personoplysninger. Det kan være helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke fra forældrene.

4. Modtagere eller kategori af modtagere.
Som udgangspunkt er det alene skolens administration der anvender de personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, der anvendes, og hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. 

Vi videregiver oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi efter reglerne er forpligtet.

Skolen bruger eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

5. Opbevaring af personoplysninger
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Som udgangspunkt slettes oplysninger om elever og forældre 1 måned efter eleven forlader skolen.

6. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte skolens administration skriftligt.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Indsigtsret.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Iht. Datatilsynet kan der opkræves 10 kr. pr. hver påbegyndt side, men  betalingen kan ikke overstige 200 kr.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Se www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

 
bubble