Sct. Michaels
Skole

På Sct. Michaels er vi sammen om at være og om at lære. Alle bidrager til at styrke og udfordre hinanden, så vi kan udfolde vores potentiale og mærke vores muligheder.

Skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse er sammensat af fem medlemmer

 • To valgt af og blandt forældrene
 • To udpeget af menighedsrådet ved Sct. Michaels Kirke
 • En udpeget af den Katolske Biskop af København

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar, som den udøver gennem skolens ledelse. Bestyrelsen behandler og godkender regnskaber og budgetter, ligesom de behandler større beslutninger vedrørende hele skolen.

Bestyrelsen er ansættende myndighed. Den daglige ledelse ligger hos skolelederen, der også har det pædagogiske ansvar. Bestyrelsen mødes ca. otte gange årligt.
Der er valg til bestyrelsen en gang årligt. Det er vigtigt, at så mange forældre som muligt melder sig til at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde.

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Michaels skole

I. Skolens navn, adresse, hjemsted og status

§ 1.

Skolens navn er ”Den selvejende institution Sct. Michaels Skole”. Skolen er oprettet i år 1964.

 

Stk. 2. Skolens hjemsted er Kolding kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Sct. Michaels Gade 4-8.

 

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR-nr.: 21 19 88 11.

 

II    Skolens formål

§2

Stk. 1. Sct. Michaels Skole bygger hele sit virke på det katolsk- kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

 

På Sct. Michaels Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

 

Sct. Michaels Skole er sig sin økumeniske opgave bevidst.

 

Sct. Michaels Skole skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

 

På Sct. Michaels Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

 

Sct. Michaels Skole skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.

 

Stk. 2. Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

 

Stk. 3. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Stk. 4. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 

Stk. 5. Uddybende bemærkninger til skolens formål om at drive en katolsk skole, der bygger på det katolsk-kristne livs-og menneskesyn, optages som bilag til vedtægterne.

 

III   Skolens bestyrelse og leder.

§3.

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

 

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen, jfr. §6, stk. 1 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

 

Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der for to år ad gangen udpe-ges/vælges således:

 

 1. Et medlem udpeges af Den katolske biskop af København
 2. To medlemmer udpeges af Menighedsrådet for Sct. Michaels Kirke i Kolding
 3. To medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen) efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende jf. vedtægtsbekendtgørelsens §4 stk. 4.1.

 

Stk. 4. De under stk. 3 litra a, litra b udpegede bestyrelsesmedlemmer samt det ene under litra d valgte medlem afgår i ulige årstal pr. den 31. december, medens det andet under litra d valgte medlem og det andet under litra b udpegede medlem afgår i lige årstal ligeledes pr. den 31. december.

 

Hvert år vælges for et år et af forældrekredsen fastsat antal suppleanter for de under litra d nævnte medlemmer. Suppleanterne optages automatisk i bestyrelsen, hvis en eller begge medlemmer nævnt under litra d træder ud af bestyrelsen.

 

Stk. 5. Meddelelse om, hvem der er udpeget som bestyrelsesmedlemmer i henhold til §3, stk. 3, litra a, b afgives skriftligt senest den 15. december i det år, hvor udpegningen har fundet sted.

 

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke afsættes i funktionsperioden.

 

Stk. 7. De under stk. 3 litra d valgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

 

Stk. 8. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 9. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Skolelederen, skolens afdelingsledere samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte, at sognepræsten ved Sct. Michaels Menighed kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for én, flere eller alle de pågældende.

 

Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Stk. 11. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, der vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

 

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

 

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

Stk. 14. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 15. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i den i § 2 stk. 2 nævnte regler for at være medlem af bestyrelsen jfr. §5 stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.

 

Stk. 16. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges henholdsvis udpeges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Ved supplering af bestyrelsen i funktionsperioden skal antallet af medlemmer (to) valgt af og blandt forældrekredsens medlemmer opretholdes.

 

Stk. 17. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapital 8 om tavshedspligt m.v. Skolens valgte tilsynsførende er omfattet af samme bestemmelser.

 

Stk. 18. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, idet en række beslutninger dog alene kan træffes ved særlig majoritet jfr. §3, stk. 22 og § 10 stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

 

Stk. 19. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

 

Stk. 20. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten.

 

Stk. 21. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Skolens øvrige personale ansættes og afskediges efter indstilling fra skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

 

Stk. 22. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt om andre væsentlige købs-og lejekontrakter kræves det, at mindst 3 medlemmer stemmer herfor.

 

Stk. 23. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

 

Stk. 24. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jfr. Dog bestemmelsen i 3 stk. 2, at skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse af skolen, jfr. dog bestemmelserne om, at bestyrelsen og den katolske biskop af København i fællesskab træffer beslutning om, at bestyrelsen og den katolske biskop af København i fællesskab træffer beslutning om visse vedtægtsændringer (§10 stk. 3) samt bestemmelsen om, at skolen i tilfælde af skolens nedlæggelse forinden beslutning tager en forudgående drøftelse med den katolske biskop af København, medmindre nedlæggelsen er nødvendig til opfyldelse af lovkrav (§11 stk. 1) og jfr. god forældrekredsens kompetencer (§7 stk. 14).

 

IV   Regnskab m.v.

§4.

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

 

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

 

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden den 15. april i året efter regnskabsåret. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

 

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

 

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre, ligesom bestyrelsen kan afsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

V   Forældrekreds, valg af tilsynsførende m.v. forældrekredsmøde og forældrerepræsentantskab.

§5.

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

 

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den, der har eleven i pleje, dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

 

Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen.

 

Forældremyndighedsindehavere til børn på skolen har altid ret til at udøve deres rettigheder, uanset om de er opført på en liste.

 

§6.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger tilsynsførende.

 

Bestyrelsen indkalder således til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for,

 

at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende

 

at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og

 

at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisnings der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

§7.

Forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af november måned. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til forældrekredsmødet. Indkaldelsen sker ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til forældrekredsmøde skal indeholde følgende dagsorden:

 Valg af dirigent.

 1. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold.
 2. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af §3 stk. 3 litra d. Der vælges således 1 medlem i ulige år og 1 medlem i lige år. Medlemmerne vælges for en to-årig periode.
 3. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr §3 stk. 4.

 

Stk. 2. På forældrekredsmøder, hvor der vælges tilsynsførende jfr. §6 stk. 1 suppleres dagsordenen med følgende punkter:

 

 1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende.
 2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen.
 3. Fastsættelse af de højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.
 4. Valg af tilsynsførende.

 

Stk. 3. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det både i indkaldelsen og under forældrekredsmødet tydeliggøres, at valgene angår valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen henholdsvis valg af tilsynsførende. Reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende er også gældende for valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

 

Stk. 4. Hvert medlem har én stemme. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.

 

Stk. 5. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

 

Stk. 6. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

 

Stk. 7. Bestyrelsen og skolens leder har møderet og taleret på forældrekredsens møder. Herudover træffer forældrekredsen selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i forældrekredsmøder og i givet fald hvilke personer.

 

Stk. 8. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder.

 

Stk. 9. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

 

Stk. 10. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

 

Stk. 11. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

 

Stk. 12. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

 

Stk. 13. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

 

Stk. 14. Forældrekredsmødets kompetencer er anført i §3 stk. 3 litra d, §6 stk. 1 og §6 stk. 3.

 

Stk. 15. Forældrene til børn på skolen vælger et forældrerepræsentantskab, for hvilket der er fastsat et særligt sæt vedtægter. Forældrerepræsen-tantskabet har til formål at medvirke til det bedst mulige samarbejde skole, elever og forældre imellem.

 

VI   Skolens drift.

 

§8.

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egen dækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

 

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole-og undervisnings-virksomhed til gode.

 

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

 

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

 

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og ikke må anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

VII  Tegningsret

      §9

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

 

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves dog underskrift af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.

 

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

 

VIII. Ændring af skolens vedtægt

      § 10

      Medmindre andet er bestemt nedenfor, kan skolens bestyrelse med almindelig stemmeflerhed vedtage vedtægtsændringer.

 

      Stk. 2. Til ændring af vedtægtsbestemmelserne om skolens formål (§2) om bestyrelsens sammensætning (§3, stk. 3) om vedtægtsændring (§10) eller om skolens nedlæggelse (§11) fordres det, at ændringen vedtages med 4/5 majoritet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 3. Forslag til ændring af vedtægtsbestemmelser om skolens formål (§2) og om bestyrelsens sammensætning (§3 stk. 3) skal for at opnå gyldighed tillige godkendes af den katolske biskop af København. Det samme gælder ændring af §10 stk. 3 og §11 stk. 1.

Stk. 4. Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

 

IX   Nedlæggelse af skolen m.v.

      §11

      Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen, dog kun efter forudgående drøftelse med den katolske biskop af København. Denne drøftelse kræves dog ikke, hvis nedlæggelsen af skolen er nødvendig til opfyldelse af lovkrav.

 

      Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i §2 stk. 2 og 3, skal den nedlægges.

 

      Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

 

      Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

 

      Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

 

      Stk. 6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

      Stk. 7. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til brug for skoleformål til en eller flere katolske skoler, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

 

      Stk. 8. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

Forretningsorden for bestyrelsen

Forretningsorden for bestyrelsen ved Sct. Michaels Skole Kolding

jvf. skolens vedtægter § 3 stk. 20

 

 1. Bestyrelsesmøderne finder normalt sted på skolen. Mødet ledes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden.
 1. Dagsorden for bestyrelsesmøder.

2.1.  Godkendelse samt underskrift af sidste referat

2.2.  Godkendelse af dagsorden

2.3.  Orientering fra:

2.3.1.     Formanden

2.3.2.     Skolelederen

2.3.3.     Medarbejderrepræsentant

2.3.4.     Forældrekredsen

2.4.  Økonomisk status

2.5.  Øvrige punkter

2.6.  Dagsordenspunkter til næste møde

2.7.  Evt.

 

Pkt. 2.5 skal defineres på udsendt dagsorden.

 

Kun i sager der er optaget på dagsordenen kan der træffes beslutninger

 

 1. I henhold til skolens vedtægter § 3 stk. 19 føres der ved referat af mødet beslutningsprotokol. Referatet udsendes fra skolen indenfor rimelig tid til mødedeltagerne.

De ikke-stemmeberettigede mødedeltagere (jf. vedtægternes § 3 stk. 9) har normalt taleret ved bestyrelsesmøderne, og kan forlange deres synspunkter tilført protokollen som et kortfattet referat.

Deltagerne har med sin viden erhvervet som deltager i bestyrelsesmøder eller i øvrigt som bestyrelsesmedlem tavshedspligt i henhold til Forvaltningslovens Kapitel 8 § 27 

 

 1. På hvert bestyrelsesmøde aftales normalt tidspunktet for næste møde.

 

4.1.  Der afholdes dog bestyrelsesmøde så ofte formanden eller mindst 3 af dets medlemmer finder det nødvendigt

 

 1. Bestyrelsens formand kan under forbehold af bestyrelsens godkendelse indbyde specielt sagkyndige til enkelte punkter på dagsordenen. Disse sagkyndige kan ikke overvære beslutningsprocessen.

 

 1. Senest 8 dage før et berammet møde, udsender skolelederen - efter at have konfereret med formanden – dagsorden med eventuelle skriftlige oplæg til de enkelte punkter.

 

 1. Formanden kan – efter bemyndigelse – føre forhandlinger på bestyrelsens vegne. Formanden er bestyrelsens talsmand udadtil

 

 1. Skolelederen skal efter bedste skøn holde formanden løbende orienteret om alle forhold, der skønnes at være så væsentlige, at kan og bør komme til behandling på bestyrelsesplan.

 

 1. Skoleleder og revisor skal holde bestyrelsen løbende orienteret om skolens økonomi. Bestyrelsen har krav på indsigt i skolens bogholderi.

 

 1. Formanden modtager kopi af alle orienteringsskrivelser til forældrekreds og lærerkollegium. Hvis formanden skønner det vigtigt for bestyrelsens arbejde orienteres om disse – såfremt ikke medtaget af skolelederen - med under formandens meddelelser.

 

 1. Bestyrelsen skal have mulighed for indsigt i alle til skolen fremsendte ansøgninger.

 

 1. Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra skoleledelsen i.h.t. §3 stk 21lærere og pædagoger til faste stillinger samt ved ansættelse af sekretær, bogholder og pedel.

Ved akutte ansættelsessituationer skal bestyrelsen forsøges kontaktet via telefon eller mail. Løse og tidsbegrænsede vikariater, samt rengøringspersonale, pædagogmedhjælpere  og pedelmed-hjælpere kan ansættes uden at bestyrelsen høres.

 

 1. Denne forretningsorden kan ændres på et bestyrelsesmøde, såfremt forslag derom er optaget på dagsordenen.

Medlemmer i bestyrelsen

Botond Péter

Botond Péter

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Dragana Budes

Dragana Budes

Stilling: Næstformand
Jeppe Gilling

Jeppe Gilling

Stilling: Bestyrelsesmedlem
Lennarth Hansen

Lennarth Hansen

Stilling: Bestyrelsesformand
bubble