Sct. Michaels
Skole

På Sct. Michaels er vi sammen om at være og om at lære. Alle bidrager til at styrke og udfordre hinanden, så vi kan udfolde vores potentiale og mærke vores muligheder.

Forældreråd

Skolens forældreråd består af én repræsentant for hver klasse. Der afholdes møde fire gange årligt, hvor forældrene får en orientering fra skolens ledelse og bestyrelsesrepræsentanten, ligesom der her er mulighed for at drøfte aktuelle emner fra dagligdagen. 

Vedtægter for forældrerådet ved Sct. Michaels skole

Vedtægter for forældrerådet ved Sct. Michael Skole:

§I Formål og kompetence.

Forældrerådet har til formål at medvirke til det bedst mulige samarbejde — skole, elever og forældre imellem.

Forældrerådet har ingen formel kompetence, men kan drøfte og udtale sig om principielle og praktiske forhold på skolen. Dette kan ske på eget initiativ og efter anmodning fra skolens bestyrelse eller ledelse. Forældrerådet kan drøfte de ting der optager elever og forældre, på et generelt og principielt niveau.

§2 Sammensætning.

Forældrerådet består af én repræsentant for hver af skolens klasser, samt de to forældrerepræsentanter valgt til skolens bestyrelse, hvis disse ikke i forvejen er medlemmer af forældrerådet. Repræsentanter og suppleanter skal være mor, far eller værge for et barn i den pågældende klasse.

I tilfælde af at repræsentanten ophører med at opfylde betingelserne for at være medlem af rådet eller får forfald, indtræder suppleanten i stedet.

Skolen repræsenteres ved forældrerådets møder af skolens ledelse og repræsentanten for medarbejderrådet.

§3 Valg af forældrerådsrepræsentanter og suppleanter.

Forældrerådsrepræsentanter og suppleanter vælges hvert år på første forældremøde for en ét årig periode. Ingen må være repræsentant eller suppleant i mere end én klasse. Intet forældrepar kan supplere hinanden.

Valget foregår ved første forældremøde i hvert skoleår. Valget forestås af den siddende forældrerådsrepræsentant. I dennes fravær af klasselæreren. Valget afgøres ved simpel stemmeflerhed. Der kan afgives én stemme for hver elev. Den valgte repræsentant indgår herefter i forældrerådets arbejde. Kun ved repræsentantens forfald indkaldes suppleanten til deltagelse i møde. Klasselæreren meddeler valgets resultat til skolens kontor.

§4     Mødernes afholdelse.

Forældrerådet mødes ordinært den sidste onsdag i september, november, januar og marts måned.

Ved september mødet foretages valg af formand. Formanden fungerer i en ét årig periode.

Skolelederen indkalder til forældrerådsmøde, og udarbejder dagsorden i samarbejde med formanden. Det er formanden som leder forældrerådsmøderne.

Indkaldelse med dagsorden udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse. Der er flg. faste punkter på dagsordenen:

1      Godkendelse af dagsorden og referat.

2       Orientering fra skoleledelsen.

3       Orientering fra bestyrelsen.

4       Aktuelle emner v/klasserepræsentanterne.

5       Evt.

Yderligere punkter, der ønskes på dagsordenen, meddeles formanden senest 10 dage inden mødet.

Dagsorden er tilgængelig på intra, og vil således kunne læses af såvel repræsentanter som suppleanter.

§5     Referat.

Der udfærdiges altid et referat af forældrerådsmøderne. Referat lægges på intra, så snart det er godkendt af skolelederen. Endelig godkendelse sker ved det efterfølgende forældrerådsmøde, og eventuelle bemærkninger optages i næste referat.

§6     Vedtægtsændringer.

Skolens bestyrelse kan ændre disse vedtægter efter indstilling fra forældrerådet eller på eget initiativ.

 

Åbent hus

Det er altid muligt at kontakte skolens kontor og aftale tidspunkt til et besøg og en rundvisning.
Ønsker man som forælder at være tilstede ved undervisning i klasserne, skal det på forhånd aftales med klassens lærere. 
Vi arrangerer åbent hus i forbindelse med emneuger på skolen, ligesom vi også i efteråret afholder åbent hus for elever til kommende 0. og 7. årgang.
Datoerne annonceres på hjemmesiden. 

Kontakt os

bubble