Sct. Michaels
Skole

På Sct. Michaels er vi sammen om at være og om at lære. Alle bidrager til at styrke og udfordre hinanden, så vi kan udfolde vores potentiale og mærke vores muligheder.

Uddannelsesplan 2020/21

Praktik

Sct. Michaels skole er en byskole i centrum af Kolding by. Skolen har ca. 450 elever og er to-sporet i indskolingen og på mellemtrinnet samt tre-sporet i udskolingen.

Skolen er en privat grundskole, som tager udgangspunkt i klassiske traditioner og et katolsk-kristent livssyn. F.eks. synger vi morgensang hver morgen, og vi lærer børnene at behandle andre positivt og med respekt.

Skolen følger Undervisningsministeriets fællesmål i de forskellige fag.

Skolen som uddannelsessted
På Sct. Michaels vil I som studerende opleve et læringsmiljø, der er præget af engagerede lærere. Vi ønsker på bedste vis at inddrage jer i alle de kompleksiteter et skolemiljø er båret af.

Vores mål er at udfordre jeres nysgerrighed og bidrage til, at I udvikler jeres lærerkompetencer. Som skole vil vi indgå aktivt og vejledende i jeres læreprocesser. Vi forventer samtidig, at I er i stand til at indgå i et reflekterende og professionelt miljø omkring jeres egen og andres praksis.

Muligheder for praksissamarbejde
Skolen er på alle niveauer interesseret i at inddrage jer i et arbejdsfællesskab. Således vil der kunne laves aftaler med både ledere og lærere om specifikke interesseområder.

På skolen er der blandt andet mulighed for, at I modtager særlig vejledning indenfor følgende områder:
• Læsevejledning - dysleksi, testning
• Børnegruppeforløb for skilsmissebørn
• Pædagogisk vejledning – viden om arbejdsmetoder og strategier
• KRAP – pædagogisk analyse og arbejdsredskab

Kontaktoplysninger
Sct. Michaels
Sct. Michaels gade 4
6000 Kolding
Tlf: 75522834

Skoleleder: Jette Mikkelsen, jm@sctmichaels.dk

Afdelingsleder: Michael Sørensen, ms@sctmichaels.dk

Praktikvejleder og koordinator: Kirsten Regitze Monrad Brodersen, km@sctmichaels.dk

Praktikkens organisering og afvikling

Ansvar for praktikken på skolen:
• Skoleleder Jette Mikkelsen har det overordnede ansvar for praktikken på Sct. Michaels skole.
• Praktikvejleder Kirsten Regitze Monrad Brodersen varetager samarbejdet med læreruddannelsen og har det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik og efterfølgende ophold på Sct. Michaels skole.

Praktikkoordinatorens ansvarsområder:
• Kontakt til UCSyd
• Deltagelse i møder med UCSyd
• Afholdelse af introduktionsmøde med den/de studerende
• Udarbejdelse af arbejdsplaner (skema) og vejledning til de studerende
• Koordinering af praktikundervisning
• Endelig modulevaluering af de studerende i samarbejde med praktiklæreren
• Praktiklæreren er den studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen. Herudover vil praktikvejlederen løbende sikre, at praktikken på skolen forløber planmæssigt ved at lægge små korte vejledningsmøder ind til de studerende, som blandt andet sikre, at der aftales datoer for trepartssamtaler, laves dagsordner for vejledningerne og lign.


Praktiklærerens ansvarsområder:
• Praktiklæreren er altid til stede, når den studerende underviser. Dog kan den studerende efter aftale med praktiklæreren/skolens ledelse, varetage mindre sekvenser alene.
• Praktiklæreren har kendskab til de kompetencemål, den/de studerende skal opfylde på et gældende praktikniveau.
• Praktiklæreren er den studerendes primære samarbejdspartner, og det er dennes opgave at involvere den/de studerende i det pædagogiske arbejde omkring en klasse og et klasseteam.
• Praktiklæreren varetager vejledningen af den studerende i forhold til den daglige undervisning. Herunder at sikre at undervisningen opfylder de faglige mål for de fag, den studerende underviser i.
• Praktiklæreren har ansvaret for, at den ugentlige vejledning afholdes, og at den studerende udarbejder dagsordener og skriver referat af vejledningsmøderne.
• Praktiklæreren deltager så vidt mulig i vejledningen af praksisdelen i eksamensopgaven og deltager efterfølgende til eksamen. I tilfælde hvor praktiklæreren er forhindret i at deltage, sender skolen i stedet praktikvejlederen.

Den studerendes ansvarsområder:
• Den studerende forventes at tage kontakt til praktikskolen, så snart praktikaftalen er indgået. Her afstemmes fag og andre ønsker, så praktikkoordinatoren kan udarbejde skemaer til den/de studerende.
• Den studerende forventes at have læst skolens uddannelsesplan inden første møde på praktikskolen.
• Den studerende skal have udarbejdet et forventningsbrev til praktikken inden første møde på praktikskolen.
• Forud for praktikken er den studerende på besøg på skolen, hvor der tilbydes en rundvisning og de studerende møder deres praktiklærer. Her forventes det, at der aftales første vejledningsmøde mellem praktiklærer og studerende. Praktikvejlederen er vært ved dette første besøg.
• Den studerende forventes at indgå i lærerarbejdet med engagement og nysgerrighed. Det vil sige, at vedkommende deltager i de møder, arrangementer og lignende, som skolen afvikler i løbet af praktikperioden. Det er skolens ledelse, praktikvejlederen og praktiklæreren, der sammen vurderer, hvilke arrangementer, det giver mening, at den studerende deltager i.
• I forbindelse med skole/hjem-samarbejdet deltager den studerende i møder og anden kommunikation alt afhængig af praktikniveau guidet af praktiklæreren. Det er praktiklærerens vurdering, hvad den studerende deltager i.
• Den studerende vælger selv om forberedelsen foregår på skolen eller derhjemme på lige fod med skolens øvrige lærere.

Kompetencemål for praktikken 

Didaktik:

Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

På Sct. Michaels skole arbejder vi med obligatoriske ugeplaner i indskolingen ligesom vi bruger lektiedagbøger til mellemtrinnet og udskolingen. Skolen benytter endnu ikke AULA.

Klasseledelse:

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring og klassens sociale fællesskab.

De studerende vil på Sct. Michaels skole møde et arbejds- og læringsmiljø, hvor faste rammer både fagligt og socialt er af stor betydning for både den enkelte elev og fællesskabet.

Relationsarbejde:

Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

På Sct. Michaels vægtes et tæt skole/hjem-samarbejde. Ligeledes er kollegial sparring og inddragelse af ressourcepersoner et naturligt element i en arbejdsdag.


Praktik og vejledning

Klasseledelse 

Niveau 1:

Praktiklæreren fungerer som rollemodel og viser organisering og rammesætning i sin undervisning med fokus på undervisningsdifferentiering.

Niveau 2:

Praktiklæreren støtter og vejleder den studerende i at udvikle gode læringsfællesskaber med fokus på både den enkelte og fællesskabet.

Niveau 3:

Den studerende varetager selv inklusionsprocesser, stadig et tæt samarbejde med praktiklæreren.

Didaktik

Niveau 1:

Den studerende får hjælp til at udarbejde undervisningsplaner og praktiklæreren inddrager forskellige strategier til brug for evaluering af den enkelte elev både faglige og socialt.

Niveau 2:

Praktiklæreren modellerer og diskuterer metoder og undervisningsplaner i relation til metoder, læremidler og it.

Niveau 3:

Den studerende henter efter behov hjælp til planlægning og udvikling af praksis på et empirisk og fagligt grundlag. Den studerende tager afsæt i allerede eksisterende årsplaner.

Relationsarbejde

Niveau 1:

Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel. Den studerende vejledes i forældrekommunikation både skriftligt og mundtligt.

Niveau 2:

Praktiklæreren vejleder den studerende i at samarbejde dialogisk med elever, kolleger og forældre. Den studerende står for udarbejdelse af ugeplaner og udfyldelse af lektiedagbog i samarbejde med praktiklæreren.

Niveau 3:

Praktiklæreren faciliterer den studerende i forskellige opgaver i relation til elevens trivsel både fagligt og socialt. Dette omhandler kommunikation med hjemmet og øvrige kolleger og faggrupper.

 

Indmelding
Det er nemt at indmelde dit barn

Indmeld mit barn

Fordybelsesuger

I løbet af året afholdes 4 fordybelsesuger. Her er det sædvanlige skema ude af drift. I...
Se alle aktiviteter
Se alle
aktiviteter

Aktuelt

Ferie - skolens kontor åbner igen d. 9. august

Det er muligt at ringe til SFO og børnehave, på nær i uge 29 og uge 30, hvor de har...

2. plads til Edison

Vi er bare så glade og stolte af, at Mikkel, Nova Ida, William og Freja fra 6. klasse...

Åbent hus d. 14. og d. 16. nov. for kommende 0.kl.-elever

Sct. Michaels åbner dørene for de børn, der ønsker at starte i 0. klasse i august 2024....
Se alle indlæg
Se alle
indlæg
bubble