Sct. Michaels
Skole

På Sct. Michaels er vi sammen om at være og om at lære. Alle bidrager til at styrke og udfordre hinanden, så vi kan udfolde vores potentiale og mærke vores muligheder.

Trivsel er en forudsætning for fagligt udbytte

Vi arbejder i klasserne med trivsel, f.eks. gennem klassetrivselsundersøgelser, elevsamtaler, klassegennemgang og møder i klasseteams.

Vi opfordrer til en god social omgangsform – husk at behandle andre, som du også selv ønsker at blive behandlet.

Vi gennemfører de lovpligtige APV’er. Det gælder både elevtrivselsundersøgelser og undersøgelser af såvel det psykiske som fysiske arbejdsmiljø for personalet. Resultatet af undersøgelserne bliver gennemgået af MIO. Viser der sig generelle problemer, bliver der straks udarbejdet en handleplan. På møde i december måned gennemgås hvert år de pågældende handleplaner for at sikre, at evt. aftaler er fulgt op og evt. tiltag iværksat.

Vi henviser i øvrigt til Arbejdstilsynets hjemmeside (www.arbejdstilsynet.dk). Her findes der yderligere info om mobning og forslag til konkrete initiativer til at forebygge og løse problemer med mobning.

Elevernes undervisningsmiljø undersøgelse for Sct. Michaels skole.

Skolen har gennemført undersøgelsen i perioden den 18/9-12/10 2023.

Eleverne har besvaret spørgeskemaet i klassen, som en del af undervisningen. Dog undtaget 0.kl der har udfyldt skemaerne hjemme sammen med deres forældre.

Vi har valgt at have to begreber, vi arbejder med i forbindelse med de svar, vi har modtaget. Enten ikke tilfredsstillende og tilfredsstillende.

0.-3 klassetrin:

Svarprocenten er tilfredsstillende for 0.-3 klassetrin.

Hermed følger kommentarer til de enkelte punkter i undersøgelsen:

Socialtrivsel er tilfredsstillende.

Faglig trivsel er tilfredsstillende. Enkelte elever synes, det kan være lidt svært at koncentrere sig, fordi nogle af kammeraterne snakker for meget. Dette er vi bekendt med, da de er elever, der er udfordret og derfor har støtte for at afhjælpe dette

Støtte og inspiration er tilfredsstillende.

Ro og orden er tilfredsstillende.

Kommentarer: Her har eleverne givet udtryk for, at der nogle gange er store elever, der opholder sig på toiletterne, så det er lidt utrygt at gå derind. Det er blevet påtalt, at toiletter ikke er opholdsrum

Fysisk og æstetisk er tilfredsstillende.

Luftkvaliteten er tilfredsstillende.

Ud fra ovenstående konkluderes det at vores undervisningsmiljø er tilfredsstillende.

4.-9 klassetrin:

Svarprocenten er tilfredsstillende for 4-9 klassetrin.

Hermed følger kommentarer til de enkelte punkter i undersøgelsen:

Socialtrivsel er tilfredsstillende.

Faglig trivsel er tilfredsstillende.

Støtte og inspiration er tilfredsstillende.

Ro og orden er tilfredsstillende.

Kommentarer: Fysisk og æstetisk er det tilfredsstillende. Eleverne udtrykker tilfredshed med rengøringen af skolen. Hvad angår temperatur og luftkvalitet i lokalerne er der her givet udtryk for, at nogle lokaler kan være meget varme at være i, og når man lukker vinduerne op, kan der være larm fra skolegården.

I forhold til gruppelokaler ønskes der igen bedre forhold. Vi har kun få gruppelokaler, og det er desværre ikke muligt at øge antallet af disse grundet vores fysiske rammer.

Eleverne har i forhold til skolens møbler udtrykt at nogle stole især i udskolingen trænger til udskiftning.

Konklusion:

Ud fra ovenstående konkluderes det at vores undervisningsmiljø er tilfredsstillende.

Ordensregler

Omgangstone og ordensregler for Sct. Michaels Skole:

 • Ryd op efter dig selv
 • Sæt stolen ind, når du forlader din plads
 • Tag dig også af det andre har overset
 • Sørg for udluftning af lokalet
 • Ingen ophold på gangene i frikvartererne
 • Vælg, om du vil være ude eller inde
 • Tal stille og roligt sammen
 • Som hovedregel sidder vi kun på stolene
 • Ingen høj musik i klassen
 • Vis i det hele taget hensyn til hinanden

Mobiltelefoner i skoletiden

Bh.kl., 1. og 2. kl. må ikke have telefoner tændt i skoletiden. Børnene skal selv opbevare deres telefoner, hvis de har dem med i skole.

Fra 3.-10.kl. Her gælder det, at hvis en telefon ringer/bipper i en time, og læreren vurderer, at det er til gene, inddrages telefonen og den afleveres på kontoret. Det er herefter forældrene, som skal hente telefonen på skolen.

I idræt opbevarer lærerne telefonerne i en kasse i undervisningstiden.

Klassernes teams har til enhver tid mulighed for at stramme reglerne i en periode.  

Vær opmærksomme på, at når værdigenstande, som en telefon jo hører ind under, medbringes i skolen, så er det elevens eget ansvar.

Hvis en telefon bortkommer i løbet af skoletiden, har skolen ingen erstatningspligt. Dette gælder også i fritidsordningen.

 

Sundhedspolitik

Vi anser det for værdifuldt, at eleverne stilles overfor fysiske udfoldelsesmuligheder i skolen, bl.a. i form af at eleverne hver dag medbringer en sund madpakke. Som alternativ har skolen etableret mulighed, for at man kan købe mad, der følger de officielle anbefalinger om sund og varieret kost. Mere om mulighederne kan læses på www-sundskolemad-kolding.dk.

Vi tilstræber at eleverne får information om sunde kostvaner og betydningen af fysiske udfordringer - at vi på skolen har et demokratisk og trygt samarbejdsklima, både mellem børn og voksne.

Vores intentioner er:

 •  at give eleverne et legemiljø, som er udfordrende og sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 •  at motivere eleverne til fysiske aktiviteter, i det omfang det kan indpasses i dagligdagen
 •  at styrke den forebyggende sundhedsindsats gennem løbende information

Vi gør som minimum flg.: 

 • sørger for at lufte ud i klasserne flere gange dagligt, uanset vejret
 • arrangerer deltagelse i idrætsaktiviteter på alle årgange
 • sørger for at skolen er røgfri

Vi forventer af forældrene:

 • at de sørger for, at eleverne har fået morgenmad, når de kommer i skole, eller som minimum har et par stykker mad/frugt med til første frikvarter, hvis det er helt umuligt at spise lige fra morgenstunden
 • at eleverne møder veludhvilede - at slik, kager og sodavand som hovedregel kun medbringes ved særlige lejligheder, så der er forskel på hverdag og fest
 • at skolen informeres, hvis der er noget i dagligdagen, som barnet oplever som utrygt i forbindelse med skolegangen. Der er nær sammenhæng mellem den fysiske og den psykiske trivsel i skolen, og begge dele er en forudsætning for, at børnene får det bedst mulige udbytte af undervisningen. 

Antimobbe-politik

Vi accepterer naturligvis ikke mobning på nogen måde. Hverken mellem børn, børn/voksne eller voksne. Det kan ikke undgås, at der opstår uoverensstemmelser, når så mange mennesker er sammen, men så snart ledelsen bliver bekendt med, at et barn eller en voksen ikke trives, handles der på det. 

 

Samtale er som udgangspunkt løsningen hos os. Der er altid tid til at en fra ledelsen kan lytte til de implicerede parter og hjælpe til en konfliktløsning. Skolen har en skriftlig politik for området. Den kan tages i brug, hvis samtalerne ikke har den ønskede effekt. 

 

Digitaldannelse sådan håndterer vi det på Sct. Michaels

Nattesøvn

 • Det er vigtigt med en god nattesøvn, det er nødvendigt for både store og små. Vi anbefaler derfor, at mobiltelefonen ikke opbevares i soverummet, så man undgår at blive forstyrret af beskeder i løbet af natten.

Nærvær

 • Det er vigtigt, at man er nærværende, når man er sammen med andre. Vi opfordrer til, at mobiltelefoner, ipads og computere lægges væk, mens man spiser – også i skolen, så spisesituationen kan blive en god hyggestund. Læreren vælger, om der må være musik, små film eller lign. på skærmen i klassen. Det kan være individuelt fra lærer til lærer og fra dag til dag. Nogen giver f.eks. kun lov til det om fredagen.

 Rollemodel

 • Tal med dit barn om, hvad du synes er ok, og hvad der ikke er ok i forhold til brug af mobiltelefon. Vær selv en god rollemodel. Hvis man altid selv tjekker sin telefon, mens man hører på barnets fortælling om dagens gang, kan man ikke forvente, at barnet lægger telefonen væk, når det er sammen med andre.

Accept fra forældrene

 • Hvilke medier vil du acceptere, at dit barn er på? Vi opfordrer til, at du som voksen sætter dig ind i hvilke digitale platforme dit barn er på.
 • Hvilke billeder og videoer vil du acceptere? Hvad må dit barn lægge på nettet? Tal om, hvad det kan bruges til, og hvor det kan dukke op.

Koder

 • Vi opfordrer til, at forældre har kode til de medier, deres barn er aktiv på og af og til kigger med, når barnet er logget på.

Forventninger

 • Vi forventer, at mobiltelefoner i indskolingen opbevares i skoletasken under hele skoledagen. I frikvartererne skal tiden bruges på at lege og være sammen, i stedet for at sidde individuelt og spille på telefonen eller tjekke sms'er.
 • Vi forventer, at mobiltelefoner ikke forstyrrer i undervisningen. Hvis en lærer vurderer at det er nødvendigt, kan en mobiltelefon inddrages og afleveres på kontoret. Telefonen kan afhentes efter endt skoledag. Gentager det sig, kontakter vi forældrene.
 • Vi forventer, at forældrene ikke kontakter børnene i skoletiden, men venter til barnet har fri.
 • Har man brug for at give en besked til sit barn, inden det har fri fra skole, skal det være vigtigt, og så skal beskeden gives via kontoret.

Computer i undervisningen

 • I undervisningen siger læreren, hvornår skærmen må være lukket op, og hvornår skærmen skal være lukket ned. Der er undersøgelser, der viser, at man ikke kan holde fokus på undervisning, hvis der ”popper” forskellige beskeder op perifert i synsfeltet. Det er derfor vigtigt, at eleven følger lærerens henstillinger. 
 • Vi arbejder med børns adfærd på nettet. Det er vigtigt, at man tænker over, hvad man skriver, og hvem man skriver ting til. Udlevér ikke navn, adresse og telefonnr til nogen, du ikke kender, og skriv ikke negative og sårende ting, og vær med til at bevare ”den gode tone”.

Ensomhed

 • Selvom man måske har mange ”venner” på de sociale medier, kan man føle sig ensom. Vi vil gerne med ovenstående retningslinier undgå, at telefoner, ipads og bærbare computere i skoletiden bliver så stor en del af elevernes liv, at de ikke har overskud til at involvere sig i hinanden. For os er det vigtigt, at der er tid til at lege, spille og tale sammen, så vores elever får opbygget nære venskaber, og lærer at begå sig socialt.

Legepatrulje

billeder-skolen/legepatrulje-2020.jpg

Legepatruljen er et tilbud til skoler, som kan skabe nogle gode rammer i frikvartererne for eleverne. Elever fra 5. klasserne byder velkommen til 0.-2. klasses elever i frikvartererne, hvor de kan få et dejligt og sjovt frikvarter sammen med andre børn både fra samme, men også andre årgange. Dette har skabt bedre trivsel hos og mellem eleverne. Legepatruljen skaber gode rammer for den sociale trivsel og udvikling hos børnene, og det hele sker gennem leg. Det er lege, som eleverne ofte kender, så der skabes en tryghed, hvilket er med til at skabe en grundsten for at lære eleverne nye sociale lege, og dette med succes. Lege såsom tagfat, ståtrold, bankebøf og mange andre gode lege. Legepatruljen har været gode forbilleder og rollemodeller for eleverne. Deres initiativ og deres rolle som igangsættere har skabt stor glæde hos eleverne, som hver dag glæder sig til at være en del af fællesskabet som Legepatruljen er med til at skabe sammen med eleverne.


Hver morgen under morgensamling er der annonceret, at der er Legepatrulje for 0.-2. klasserne, og eleverne spørger også selv, hvornår er der Legepatrulje. Legepatruljen er efterspurgt både blandt nye Legepatruljemedlemmer og de deltagende elever.

 

Mindfulness

Mindfulnesstræning kan lære dig at slappe af, være til stede i kroppen og observere dine tanker uden at forholde dig til dem.


Med valgfaget vil du få metoder til at bevare roen når du f.eks. skal fremlægge noget på klassen, blive bedre til at opdage når du reagerer automatisk på situationer i hverdagen, blive opmærksom på tankemylder. Du kender måske det, at hovedet er fuld af tanker, og det kan være svært at finde ro, koncentration og afslapning. Det kan være tanker som: Er jeg god nok - flittig nok – pæn nok - klog nok osv.?


Ved hjælp af meditation, åndedræt og simple yogaøvelser arbejder vi med frihed til at vælge, hvilke tanker du vil rette dig efter, styrke din opmærksomhed og træne dit mentale helbred.


Forløbet vil give dig metoder til at opnå mere ro og nærvær i din hverdag.

Skilsmissegruppe

På Sct. Michaels skole har vi børnegrupper, som er samtalegrupper for børn med skilte forældre. Vores børnegrupper består af ca. 8 jævnaldrende børn og 1 børnegruppeleder. Et børnegruppeforløb strækker sig over 6 gruppegange. 

Ved hver gruppegang møder børnene en tryg og genkendelig ramme, hvor de sammen med børnegruppelederen taler om forskellige temaer, der erfaringsmæssigt fylder hos børn med skilte forældre. Gruppelederen præsenterer forskellige øvelser, som gør det trygt at komme i gang med gode samtaler. 

Mødet med jævnaldrende i en lignende situation kan give oplevelsen af identifikation, tryghed, fællesskab og evne til at handle i eget liv. Gruppen vil kunne bidrage til, at barnet får mere overskud og ro til at koncentrere sig om skolen og andre vigtige ting i opvæksten. 

Pædagogisk-vejleder

Skolen har tre uddannede pædagogiske-vejledere. Deres opgave er at styrke skolens inklusionsarbejde i praksis, fremme den forebyggende indsats, samtale med eleven, coache kollegaer på deres tilgang og opgavevaretagelse. De samarbejder med teamet omkring udformningen af handleplaner med inddragelse af forældre og eksterne samarbejdspartnere i arbejdet. Som skole lægger vi vægt på at danne eleverne til hele mennesker med fokus på trivsel.

Undervisningsmiljøundersøgelse

Hvert tredie år udarbejdes undervisningsmiljøundersøgelse. 

Åbent hus

Det er altid muligt at kontakte skolens kontor og aftale tidspunkt til et besøg og en rundvisning.
Ønsker man som forælder at være tilstede ved undervisning i klasserne, skal det på forhånd aftales med klassens lærere. 
Vi arrangerer åbent hus i forbindelse med emneuger på skolen, ligesom vi også i efteråret afholder åbent hus for elever til kommende 0. og 7. årgang.
Datoerne annonceres på hjemmesiden. 

Kontakt os

bubble